ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต สร้างความสำเร็จด้วยความสามารถของคุณ ที่ BBGI

สังกัด บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะงานโดยย่อ
 • วางแผน กำหนดนโยบาย และแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้แก่บริษัท และบริษัทในเครือ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับทิศทาง และนโยบายของบริษัท
 • บริหารดูแล และติดตามการปฏิบัติงานทางด้านยุทธศาสตร์ของบริษัท และบริษัทในเครือ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามนโยบาย และกลยุทธ์ที่กำหนด
 • ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาทางด้านยุทธศาสตร์แก่บริษัทในเครือ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือทางด้านการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ เพื่อให้การเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • จัดทำแผน และบริหารติดตามผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องตามแผนจัดการความเสี่ยง และควบคุมหรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 • ควบคุมติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้สอดคล้อง และเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนด
 • กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินการที่สำคัญ ตลอดจนติดตามผลลัพธ์ และประสิทธิผลของแผนปฏิบ้ติการ เพื่อบริหารผลการดำเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัท
 • วิเคราะห์ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของทุกส่วนงานในบริษัท รวมถึงรายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหาร
 • ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์ รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องกระบวนการ และแผนบริหารความเสี่ยงแก่ส่วนงานต่างๆในบริษัท
 • บริหารดูแล และเป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบริษัทเป็นไปได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
 • มีความรู้เรื่องธุรกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร
 • มีความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 • ความสามารถในการมองภาพรวมของธุรกิจองค์กร
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

การรับสมัคร

ท่านสามารถส่งประวัติ (Resume) มาที่ E-mail : Nopphon@bbgigroup.com
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 089 706 5719 , 02-335-8810

สังกัด บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะงานโดยย่อ
 • กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์การลงทุน การพัฒนาธุรกิจใหม่ รวมทั้งติดตามประเมินผลตอบแทนการลงทุนในโครงการต่างๆของบริษัท
 • วิเคราะห์ วางแผน ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ (Feasibility Study) รวมถึงผลตอบแทนของการลงทุน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนให้แก่ผู้บริหาร
 • ศึกษา และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ และสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทในระยะยาว
 • จัดทำ และทบทวนแผนพัฒนาธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทาง และการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ
 • บริหาร ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานพัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด
 • วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยงของงานพัฒนาธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน และนโยบายบริหารความเสี่ยง
 • บริหารดูแล และเป็นเลขานุการฯ คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน เพื่อให้การบริหารการลงทุนเป็นไปได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
 • มีความรู้เรื่องธุรกิจและยุทธศาสตร์ของบริษัท
 • มีความรู้ในเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้เรื่องการพัฒนาธุรกิจ
 • สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
การรับสมัคร

ท่านสามารถส่งประวัติ (Resume) มาที่ E-mail : Nopphon@bbgigroup.com
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 089 706 5719 , 02-335-8810

วิธีการสมัคร

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
สนใจติดต่อ 0-2335-4605 หรือ สมัครงานออนไลน์ตามด้านล่างนี้

สมัครงานออนไลน์