นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำและผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน รวมถึงคณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผู้นำซึ่งต้องกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก (2) การกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร และ (3) การติดตาม ประเมินผล และการดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

แนวปฏิบัติ

1. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้และเพิ่มความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รองรับต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันสูง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprise-wide Risk Management Committee : ERMC) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าที่กำหนดแนวทางการบริหาร พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ผลักดันให้เกิดความร่วมมือจากทุกระดับขององค์กรและควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ครอบคลุมความเสี่ยงทางกลยุทธ์ การปฏิบัติการ การบริหารการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ และความเสี่ยงสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

2. การควบคุมภายใน

การควบคุมภายในขององค์กร ประกอบด้วยกรรมการและหน่วยงานทั้งหมดในองค์กร โดยมีสำนักกฎหมายและเลขานุการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการบัญชี และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ซึ่งทำรายงานข้อมูลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprisewide Risk Management Committee : ERMC) ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการส่วนทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของส่วนงาน

3. ระบบการตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายในขององค์กร ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของบุคลากรทุกระดับทุกหน่วยงานในองค์กร อันได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกหน่วยงานในองค์กร โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานตรงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่วยทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ บริษัท และฝ่ายจัดการ เกิดความมั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในที่องค์กรกำหนดขึ้น สามารถช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่มี ว่ามีการปฏิบัติจริงอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบที่มีช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน และให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และจากโครงสร้างหน่วยงานที่กำหนด ทำให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ โดยสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ทุก 3 ปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทาน และตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ได้อย่างอิสระ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยใช้สิทธิผ่านการแต่งตั้งกรรมการเพื่อทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิและจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกรายพึงได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการต่อไป

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและมิใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและน่าเชื่อถือ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานทุกกิจกรรมอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากลไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน