รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนหุ้นทั้งหมด
(ร้อยละ)

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:

  โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้

  ลำดับ. รายชื่อ ก่อนการเสนอขายหุ้น ภายหลังการเสนอขายหุ้น
  จำนวนหุ้น ร้อยละ จำนวนหุ้น ร้อยละ
  1. BCP(1) 303,839,994 60.0 303,839,994 42.0
  2. KSL(2) 202,559,994 40.0 202,559,994 28.0
  3. ตัวแทนของ BCP 3 คน(3) 6 0.0 6 0.0
  4. ตัวแทนของ KSL 3 คน(4) 6 0.0 6 0.0
  5. ผู้ถือหุ้นเดิมของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น(5) - - 32,490,000 4.5
  6. ผู้ถือหุ้นเดิมของ KSL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น(5) - - 21,660,000 3.0
  7. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ(6) - - 3,000,000 0.4
    กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ - - [•] [•]
    พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ - - [•] [•]
  8. ประชาชนทั่วไป - - 159,450,000 22.1
    รวม 506,400,000 100.0 723,000,000 100.0

  หมายเหตุ:

  (1) BCP เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน และธุรกิจจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปทั้งค้าปลีก ค้าส่ง

  (2) KSL เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย รวมทั้งผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง

  (3) ตัวแทนของ BCP 3 คน ประกอบด้วย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ และนายธนชิต มกรานนท์ ถือหุ้นคนละ 2 หุ้น

  (4) ตัวแทนของ KSL 3 คน ประกอบด้วย นายชลัช ชินธรรมมิตร์ นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ และนางสาว กมรวรรณ ชินธรรมมิตร์ ถือหุ้นคนละ 2 หุ้น

  (5) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของ BCP และ KSL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ใช้สิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายใน Pre-emptive offering ทั้งจำนวน

  (6) กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับการจัดสรรหุ้นและใช้สิทธิทั้งจำนวน