Company Secretary Contact Details

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวัชรพงศ์ ใสสุก เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารควรทราบ
 2. จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 3. ดูแล และประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
 4. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 5. จัดส่งสําเนารายงานกํารมีส่วนได้เสียตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ ให้กับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียซึ่ง จัดทำโดยกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว
 6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  • ทะเบียนกรรมการ
  • หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมถึงกำรจัดทำข้อมูลและเอกสาร ประกอบการประชุม
  • หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุม
  • รายงานประจำปี
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ดำเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต