ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัทฯ เกิดขึ้นจากการจดทะเบียนควบบริษัทเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท BCP ครั้งที่ 11/2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท KSL ครั้งที่ 6/2559-2560 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีมติอนุมัติการควบบริษัท (Amalgamation) ระหว่าง (1) บริษัท บีบีพี โฮลดิ้ง จำกัด ("BBH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ BCP ถือหุ้นร้อยละ 100.0 โดย BBH ถือหุ้นร้อยละ 85.0 ร้อยละ 70.0 และร้อยละ 21.3 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ BBE BBF และบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ("UBE") กับ (2) บริษัท เคเอสแอลจีไอ จำกัด (“KSLGI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ KSL ถือหุ้นร้อยละ 100.0 โดย KSLGI ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ KGI ซึ่งเป็นไปตามแผนความตกลงการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจสำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-Based) ระหว่าง BCP กับ KSL บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจำนวน 2,532.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 253.20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยมี BCP และ KSL เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 60.0 และร้อยละ 40.0 ตามลำดับ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) รวมถึงธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์พลอยได้ รวมทั้งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ KGI BBE และ BBF โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100.0 ร้อยละ 85.0 และร้อยละ 70.0 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าวแต่ละแห่ง ตามลำดับ และบริษัทร่วม 1 บริษัท คือ UBE โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน UBE ร้อยละ 21.3 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ UBE โดยโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวมสำหรับเอทานอล 1,000,000 ลิตรต่อวัน และไบโอดีเซล 1,000,000 ลิตรต่อวัน หรือคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น สำหรับเอทานอล 625,121 ลิตรต่อวัน และสำหรับไบโอดีเซล 700,000 ลิตรต่อวัน

บริษัทฯ ดำเนินการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2560 อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ตั้งแต่ปี 2547 โดยมีรายละเอียดพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้