ภาพรวมบริษัท

ธุรกิจไบโอดีเซล

ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงทดแทนเชื้อเพลิงประเภทดีเซลซึ่งผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ และถือว่าเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • โรงงานบางจากไบโอฟูเอล 1 (BBF 1)
  สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : 70.0
  ที่ตั้ง : อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา
  กำลังการผลิต : 410,000 ลิตรต่อวัน
  กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น : 287,000 ลิตรต่อวัน
  วัตถุดิบ :น้ำมันปาล์มดิบ ("Crude Palm Oil" หรือ "CPO") ,
  ไขปาล์มสเตียริน ("Refined Palm Stearin" หรือ "RPS")
  และกรดไขมันจากการกลั่นน้ำมันปาล์ม ("Palm Fatty Acid Distillate" หรือ "PFAD")
  ผลิตภัณฑ์ : ไบโอดีเซล และ กลีเซอรีน
 • โรงงานบางจากไบโอฟูเอล 2 (BBF2)
  สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : 70.0
  ที่ตั้ง : อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา
  กำลังการผลิต : 590,000 ลิตรต่อวัน
  กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น : 413,000 ลิตรต่อวัน
  วัตถุดิบ : น้ำมันปาล์มดิบ ("Crude Palm Oil" หรือ "CPO") ,
  ไขปาล์มสเตียริน ("Refined Palm Stearin" หรือ "RPS")
  และกรดไขมันจากการกลั่นน้ำมันปาล์ม ("Palm Fatty Acid Distillate" หรือ "PFAD")
  ผลิตภัณฑ์ : ไบโอดีเซล และ กลีเซอรีน
 • โรงงานผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์
  สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : 70.0
  ที่ตั้ง : อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา
  กำลังการผลิต : 80 ตันต่อวัน
  กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น : 56 ตันต่อวัน
  วัตถุดิบ : กลีเซอรีน
  ผลิตภัณฑ์ : กลีเซอรีนบริสุทธิ์
อ่านเพิ่มเติม

High Value Bio-Based Products

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง (High Value Products (HVP)) โดยมุ่งเน้นลงทุนในพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) มาสร้างมูลค่าเพิ่ม

 • บริษัท วิน อินกรีเดียนส์ จำกัด (WIN)
  สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : 51.0
  ที่ตั้ง : เขตพระโขนง จ. กรุงเทพมหานคร
  ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง
อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจเอทานอล

เอทานอล (Ethanol) หรือเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol)
เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการหมักกากน้ำตาลหรือพืชจำพวกแป้ง มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี มีคุณสมบัติติดไฟง่าย และสามารถละลายได้ทั้งในน้ำและสารละลายอินทรีย์อื่นๆ จึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายตามเกรดของผลิตภัณฑ์

 • โรงงานน้ำพอง (KGI)
  สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : 100.0
  ที่ตั้ง : อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น
  กำลังการผลิต : 150,000 ลิตรต่อวัน
  กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น : 150,000 ลิตรต่อวัน
  วัตถุดิบ : กากน้ำตาล
  ผลิตภัณฑ์ : เอทานอลเกรดเชื้อเพลิง และไบโอแก๊ส
 • โรงงานบ่อพลอย
  สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : 100.0
  ที่ตั้ง : อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
  กำลังการผลิต : 300,000 ลิตรต่อวัน
  กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น : 300,000 ลิตรต่อวัน
  วัตถุดิบ : กากน้ำตาล
  ผลิตภัณฑ์ : เอทานอลเกรดเชื้อเพลิง เกรด ENA และไบโอแก๊ส
 • โรงงาน BBE
  สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : 85.0
  ที่ตั้ง : อ. พนมสารคาม และ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
  กำลังการผลิต : 150,000 ลิตรต่อวัน
  กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น : 127,500 ลิตรต่อวัน
  วัตถุดิบ : มันสำปะหลัง
  ผลิตภัณฑ์ : เอทานอลเกรดเชื้อเพลิง
 • โรงงาน UBE
  สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : 12.4
  ที่ตั้ง : อ.นาเยีย จ. อุบลราชธานี
  กำลังการผลิต : 400,000 ลิตรต่อวัน
  กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น : 85,109 ลิตรต่อวัน
  วัตถุดิบ : มันสำปะหลัง
  ผลิตภัณฑ์ : เอทานอลเกรดเชื้อเพลิง
อ่านเพิ่มเติม