วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ (รวมเรียกว่า "กลุ่มบริษัทฯ") มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ คือ "มุ่งสู่กลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์ชีวภาพระดับนานาชาติด้วยนวัตกรรมสีเขียว และดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ

สร้างสินค้าและห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง จากสินค้าเกษตรกรรมโดยอาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ กระบวนการดำเนินงานขั้นสูง พร้อมทั้งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจทั้งธุรกิจเดิมที่ดำเนินการในปัจจุบัน และการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง (High Value Products (HVP)) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.การลงทุนในธุรกิจปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตของธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลในส่วนของบริษัทย่อยจาก 500,000 ลิตรต่อวัน เป็นทั้งสิ้น 1,000,000 ลิตรต่อวัน (หรือเทียบเท่า 330.00 ล้านลิตรต่อปี) และกำลังการผลิตของธุรกิจผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน ("ไบโอดีเซล") จาก 930,000 ลิตรต่อวัน เป็น 1,000,000 ลิตรต่อวัน (หรือเทียบเท่า 330.00 ล้านลิตรต่อปี) ภายในปี 2566 ผ่านการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือการเข้าซื้อธุรกิจ โดยมุ่งเน้นลงทุนในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับแหล่งวัตถุดิบ
และ/หรือลูกค้า เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง ทั้งนี้ ตามแผนการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และการปรับปรุงแผนการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 โดยหากพิจารณาจากโครงการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทจนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 กำลังการผลิตของธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลในส่วนของบริษัทย่อยจะเพิ่มขึ้นเป็น 800,000 ลิตรต่อวัน ภายในปี 2563 และกำลังการผลิตไบโอดีเซลจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,000,000 ลิตรต่อวัน ภายในปี 2562

2.การลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง (High Value Products (HVP))

แม้ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ยังไม่มีรายได้ในธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง (High Value Products (HVP)) อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง (High Value Products (HVP)) โดยมุ่งเน้นลงทุนในพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) มาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ธุรกิจเอทานอล : กลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.0 ของกำลังการผลิตเอทานอลของกลุ่มบริษัทฯ
  • ธุรกิจเกี่ยวเนื่องไบโอดีเซล : กลุ่มบริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนสร้างโรงงานกลั่นกลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Refined Glycerin) กำลังการผลิต 80 ตันกลีเซอรีนดิบต่อวัน (หรือเทียบเท่า 30,000 ตันกลีเซอรีนดิบต่อปี)
  • ธุรกิจวัสดุชีวภาพและเคมีชีวภาพ : กลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะต่อยอดงานวิจัยในด้านการใช้ประโยชน์น้ำตาลรุ่นที่ 2 จากชีวมวลที่มีเซลลูโลสสูง เช่น ชานอ้อย ไม้สับ เป็นต้น โดยมุ่งมั่นที่จะก่อสร้างโรงงานต้นแบบและโรงงานผลิตเชิงพาณิชย์ในกลุ่มธุรกิจนี้ภายในปี 2563

ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง (High Value Products (HVP)) ในอนาคต บริษัทฯ จะมีการประสานงานกับ BCP และ KSL เพื่อให้บริษัทฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกันกับ BCP และ KSL และบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ