วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ คือ "มุ่งสู่การเป็นผู้นำกลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์ชีวภาพด้วยนวัตกรรมสีเขียว และดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ

สร้างสินค้าและห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง โดยอาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ความเป็นเลิศทางด้านการปฏิบัติการ พร้อมทั้งการพัฒนาอย่างยั่งยืน