การประกอบธุรกิจและนโยบายการป้องกันการทุจริต

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นไม่ว่ากรณีใด ๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่นภายในองค์กรอย่างเข้มงวด

การทุจริตหรือคอร์รัปชั่น : การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัทฯ เพื่อการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งนี้ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ เป็นต้น

การช่วยเหลือทางการเมือง : การช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กู้เงิน การสนับสนุนบุคลากร การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานเพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงินแก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น

แนวปฏิบัติ

1. ความเป็นกลางทางการเมืองและการช่วยเหลือทางการเมือง

 • บริษัทฯ เป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย บริษัทฯ ไม่มีแนวปฏิบัติที่จะให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง
 • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองภายในบริษัทฯ รวมถึงใช้ทรัพยากรใด ๆ ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน

บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ผ่านกระบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพื่อการกุศลซึ่งต้องนำไปใช้สำหรับสาธารณกุศลเท่านั้น รวมถึงเงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชั่น โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบบริษัทฯ

3. การเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่รับของขวัญหรือสิ่งของอื่นใดไม่ว่ามูลค่าเท่าใดในทุกโอกาส และไม่พึงรับหรือให้การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกินความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ หากได้รับมูลค่าเกินปกติวิสัย ให้ปฏิเสธไม่รับ โดยให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ

คณะกรรมการบริษัท

 • คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ
 • คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ศึกษาและกลั่นกรองงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชั่น ดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

 • กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชั่น
 • ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชั่นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 • กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 • ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

ฝ่ายจัดการ : เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

 • ทำหน้าที่ศึกษาติดตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทฯ และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปีต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชั่น

ฝ่ายจัดการ : ส่วนยุทธศาสตร์และความเสี่ยงองค์กร

 • ทำหน้าที่ประสานงาน ประเมินผล ให้มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการควบคุมภายในขององค์กร โดยดำเนินการเพื่อพัฒนา ตรวจสอบ และประเมินผลระบบควบคุมภายใน
 • ประสานงานและสนับสนุนพนักงานในการดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องรวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

 • ตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับนโยบาย ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ในการปฏิบัติหน้าที่ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

ฝ่ายจัดการ : หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เป็นหน่วยงานอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มาตรการปฏิบัติ

 1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นไปสื่อสารและปฏิบัติ
 2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชั่น จะมีโทษตามกฎหมายและ / หรือระเบียบของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
 3. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ ผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ หลักสูตรปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน สัมมนาส่งเสริมการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี การอบรมอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ระบบอินทราเน็ต กิจกรรม CG Day ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน เป็นต้น เพื่อนำมาตรการไปปฏิบัติอย่างจริงจังและเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายสนับสนุนและดำเนินงานมีทรัพยากรและบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอต่อการนำมาตรการมาปฏิบัติ
 4. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุม ตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ เว็บไซต์รายงานประจาปี นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทย่อย กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ จดหมายถึงผู้ประกอบการต่างๆ คู่มือการติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ จรรยาบรรณคู่ค้าฯ เป็นต้น เพื่อทราบและนำมาตรการไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
 5. บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายโดยกำหนดวงเงิน ตารางอำนาจอนุมัติ วัตถุประสงค์และผู้รับ ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนประกอบ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการช่วยเหลือทางการเมือง รวมถึงเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลไม่ได้เป็นไปเพื่อการคอร์รัปชั่น เงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชั่น และการเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามนโยบาย พร้อมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 6. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบกระบวนการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ รวมถึงงานจัดซื้อและทำสัญญาเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายและระเบียบจัดซื้อฯ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะให้ความเห็นและติดตามวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
 7. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
 8. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น และมีการประเมินผลการควบคุมตนเอง (Control Self Assessment) เพื่อหารือผลการควบคุมภายในที่บุคลากรปฏิบัติงาน
 9. บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคุม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ กำหนดระดับความสำคัญของความเสี่ยง และมาตรการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
 10. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 11. คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการทุจริต ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 12. หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วนต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
 13. บริษัทฯ จัดให้มาตรการปฏิบัตินี้ได้รับการจัดทำเป็นเอกสารตามหลักการควบคุมภายในเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ