นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร
1.2 หลักสำคัญพื้นฐาน 6 ประการ
1.3 ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2.1 จรรยาบรรณธุรกิจ
2.2 จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
2.3 จรรยาบรรณการจัดหาพัสดุ
3.1 คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ
3.2 การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
3.3 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
3.4 บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
3.5 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
3.6 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
5.1 แบบรายงานการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
5.2 แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร