ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์:

โทรศัพท์: 0 2335 8812 และ 0 2335 8814
Email: ir@bbgigroup.com