รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนหุ้นทั้งหมด
(ร้อยละ)

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:

  ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23/08/2565 ประเภท : XD

  ลำดับ. รายชื่อ
  จำนวนหุ้น ร้อยละ
  1. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 650,632,088 45.00
  2. บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) 432,119,988 29.88
  3. บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.เอ็กสปริง จำกัด 17,620,000 1.22
  4. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 16,139,145 1.12
  5. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 9,318,980 0.64
  6. น.ส. โอบวรุณ แย้มเอิบสิน 8,525,000 0.59
  7. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 6,615,213 0.46
  8. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 6,615,213 0.46
  9. บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด 5,000,000 0.35
  10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,597,606 0.32

  หมายเหตุ:

  BCP เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน และธุรกิจจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปทั้งค้าปลีก ค้าส่ง

  KSL เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย รวมทั้งผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง

  ตัวแทนของ BCP 3 คน ประกอบด้วย นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ และนายวัชรพงศ์ ใสสุก ถือหุ้นคนละ 2 หุ้น

  ตัวแทนของ KSL 3 คน ประกอบด้วย นายชลัช ชินธรรมมิตร์ นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ และนางสาว กมรวรรณ ชินธรรมมิตร์ ถือหุ้นคนละ 2 หุ้น