รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนหุ้นทั้งหมด
(ร้อยละ)

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:

  โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

  ลำดับ. รายชื่อ
  จำนวนหุ้น ร้อยละ
  1. BCP(1) 303,839,994 60.0
  2. KSL(2) 202,559,994 40.0
  3. ตัวแทนของ BCP 3 คน(3) 6 -
  4. ตัวแทนของ KSL 3 คน(4) 6 -

  หมายเหตุ:

  (1) BCP เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน และธุรกิจจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปทั้งค้าปลีก ค้าส่ง

  (2) KSL เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย รวมทั้งผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง

  (3) ตัวแทนของ BCP 3 คน ประกอบด้วย นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ และนายวัชรพงศ์ ใสสุก ถือหุ้นคนละ 2 หุ้น

  (4) ตัวแทนของ KSL 3 คน ประกอบด้วย นายชลัช ชินธรรมมิตร์ นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ และนางสาว กมรวรรณ ชินธรรมมิตร์ ถือหุ้นคนละ 2 หุ้น