ธุรกิจเอทานอล

เอทานอล (Ethanol) หรือเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการหมักกากน้ำตาลหรือพืชจำพวกแป้ง มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี มีคุณสมบัติติดไฟง่าย และสามารถละลายได้ทั้งในน้ำและสารละลายอินทรีย์อื่นๆ จึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายตามเกรดของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์เอทานอลออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

 • เอทานอลเกรดเชื้อเพลิงซึ่งมีความเข้มข้นร้อยละ 99.5 โดยปริมาตร (Fuel Alcohol) สำหรับใช้ในการผลิตเชื้อเพลิง โดยสามารถใช้เป็นสารเพิ่มค่าออกเทนในนํ้ามัน และเมื่อผสมกับน้ำมันเบนซิน จะเรียกว่า น้ำมันแก๊สโซฮอล์
 • เอทานอลที่ไม่สามารถใช้รับประทานได้โดยตรง (Industrial Alcohol) แต่สามารถนำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การแพทย์ และเส้นใย เป็นต้น
 • เอทานอลที่สามารถใช้รับประทานได้โดยตรง (Portable Alcohol หรือ ENA) ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง สุรา และยา

ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให้ผลิตเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5 โดยปริมาตร สำหรับนำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยจะต้องทำการแปลงสภาพเอทานอลด้วยการผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงตามวิธีการที่กรมสรรพสามิตกำหนด ก่อนออกจากโรงงานและจำหน่ายให้แก่ผู้มีอาชีพขายน้ำมันเชื้อเพลิงผสมเอทานอลโดยตรงเท่านั้น

บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (KGI)
ที่ตั้ง เลขที่ 88 หมู่10 ตำบล น้ำพอง อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140
บริษัท เคเอสแอลกรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (KGI) โรงงานบ่อพลอย
ที่ตั้ง เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 6 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด (BBE)
ที่ตั้ง เลขที่ 96/10-11 หมู่ที่ 7 ตำบล เกาะขนุน อำเภอ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) (UBE)
ที่ตั้ง เลขที่ 333 หมู่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
(KGI)
ที่ตั้ง เลขที่ 88 หมู่10 ตำบล น้ำพอง
อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
Google Map
บริษัท เคเอสแอลกรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (KGI) โรงงานบ่อพลอย
ที่ตั้ง เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 6 ตำบล หลุมรัง
อำเภอ บ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี 71160
Google Map
บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด (BBE)
ที่ตั้ง เลขที่ 96/10-11 หมู่ที่ 7 ตำบล เกาะขนุน
อำเภอ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120
Google Map
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) (UBE)
ที่ตั้ง เลขที่ 333 หมู่ 9 ตำบล นาดี
อำเภอ นาเยีย จังหวัด อุบลราชธานี 34160
บริษัท เคเอสแอลกรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (KGI)

กำลังการผลิต
150,000(ลิตรต่อวัน)

บริษัท เคเอสแอลกรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (KGI) โรงงานบ่อพลอย

กำลังการผลิต
300,000(ลิตรต่อวัน)

บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด (BBE)

กำลังการผลิต
150,000(ลิตรต่อวัน)

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) (UBE)

กำลังการผลิต
400,000(ลิตรต่อวัน)

รายการผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

รายละเอียด

 • Appearance : -
 • Sample Source : -
 • Received Date : -
 • Test Date : -
 • Customer Name : -
 • COA No. : -
 • Code No. : -
 • Report No. : -
 • Reported Date : -
 • Appearance : -
 • Sample Source : -
 • Received Date : -
 • Test Date : -
 • Customer Name : -
 • COA No. : -
 • Code No. : -
 • Report No. : -
 • Reported Date : -
 • Appearance : -
 • Sample Source : -
 • Received Date : -
 • Test Date : -
 • Customer Name : -
 • COA No. : -
 • Code No. : -
 • Report No. : -
 • Reported Date : -

ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของเรา