07 April 2023

BBGI จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบ E-AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการบริษัท, นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) BBGI ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามกฎหมาย โดยการจัดประชุมนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้