26 September 2022

SynBio คืออะไร

SynBio คืออะไร 

ท่ามกลางวิกฤติทรัพยากรของโลกที่เหลืออยู่อย่างจำกัดในยุคปัจจุบัน Synthetic Biology (SynBio) หรือ ชีววิทยาสังเคราะห์ คือคลื่นลูกใหม่ของศาสตร์แห่งพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) นับเป็น Modern Biotechnology หรือเทคโนโลยีชีววิทยาสมัยใหม่ที่วิวัฒนาการขึ้นเพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหาของโลกยุคใหม่ ทั้งด้านการเกษตร อาหารและยา หรือการผลิตวัสดุทดแทนทรัพยากรโลกที่มีอยู่จำกัด

SynBio คือ การบูรณะศาสตร์ด้านชีววิทยา ชีววิทยาเชิงระบบ ชีวสารสารสนเทศ คณิตศาสตร์ เคมี เทคโนโลยีชีวภาพ วิศกรรม และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกัน โดยนักวิทยาศาตร์มองว่า เซลล์เปรียบสเหมือนโรงงานที่มีสายการผลิตเช่นเดียวกับโรงงานทั่วไป จึงสามารถออกแบบ สร้าง และปรับแต่ง DNA เพื่อให้เซลล์เกิดการทำงานในรูปแบบใหม่ หรือพัฒนาไปในทางอื่นๆ ที่ดีขึ้น ซึ่ง SynBio ถึงแม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกับพันธุวิศวกรรม หรือการตัดต่อ DNA แต่ SynBio คือพันธุวิศวกรรมในโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงสามารถสร้างส่วนประกอบของ DNA ที่มีความซับซ้อนขึ้นมาใหม่ได้ โดยทำหน้าที่เป็นโรงงานผลิตสินค้าที่เหมือนกับธรรมชาติทุกประการ ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถออกแบบให้เซลล์ผลิตสามารถชีวโมเลกุล (Bio-based Product) ต่างๆ ตามต้องการ

SynBio ได้ถูกนำมาใช้เป็นพื้นฐานของโลกอุตสาหกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ในกระบวนการลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เชิงพาณิชย์ ในปัจจุบันมีอุตสาหกรรมหลายประเภทที่นำเทคโนโลยี SynBio ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ นำไปใช้ทดแทนเทคโนโลยีเดิม หรือนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ Bio-based Product ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น

  1. อุตสาหกรรมอาหาร : ช่วยปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ให้อาหารมีสารอาหารและคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลาด และเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนจากวัตถุดิบที่เป็นทรัพยากรหมุนเวียนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  2. อุตสาหกรรมเคมี พลังงานและสิ่งแวดล้อม : มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนเป็นสารตั้งต้น และใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์ช่วยเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ เป็นกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน 
  3. อุตสาหกรรมการเกษตร : สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของพืชและสัตว์โดยใช้ SynBio โดยวิธีที่ใกล้เคียงกับวิธีการทางธรรมชาติ แต่เป็นการเร่งการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ผลผลิตมีลักษณะและคุณสมบัติตามที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นในการใช้สารเคมีเกษตรที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  4. อุตสาหกรรมยาและการแพทย์ : SynBio มีบทบาทสำคัญในการค้นพบวิธรการรักษาใหม่ๆ และปรับแต่งเซลล์จุลินทรีย์ให้มีความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆ เช่น แอนติบอดี้ รวมทั้งช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาและผลิตวัคซีน เช่น วัคซีน mRNA เพื่อใช้ป้องกันโควิด 19

การนำ SynBio ไปประยุกต์ใช้นั้นครอบคลุมและตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy การผสมผสานการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (bio) เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular) และเศรษฐกิจสีเขียว (green) นับได้ว่า SynBio เป็นเทคโนโลยีเแห่งอนาคตของมนุษย์ชาติเลยทีเดียว

Credit : Synbio Consortium

สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาฉบับเต็มได้ที่ QR Code ด้านล่างนี้