04 February 2019

BBGI พร้อมสนับสนุนภาครัฐรณรงค์ใช้ไบโอดีเซล – เอทานอล ลดฝุ่นละอองในอากาศ

นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“BBGI”) ซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ รวมถึงธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์พลอยได้ รวมทั้งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองในอากาศที่สูงเกินค่ามาตรฐานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาดังกล่าว ภาครัฐควรรณรงค์ให้ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพทดแทนการใช้น้ำมัน

การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพทั้งไบโอดีเซลและเอทานอล เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยลดปริมาณก๊าซพิษและฝุ่นละอองในอากาศ โดยการเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล จากร้อยละ 7 (B7) เป็นร้อยละ 10 (B10) หรือร้อยละ 20 (B20) จะมีส่วนช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศและรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากเขม่าของไบโอดีเซลมีขนาดเล็กกว่าเขม่าของน้ำมันดีเซลทั่วไป ในขณะที่การใช้แก๊สโซฮอล์ E20 หรือ E85 จะช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีกว่าการใช้แก๊สโซฮอล์ 91 หรือ 95 เนื่องจากการผสมเอทานอลในน้ำมันเบนซินจะช่วยเพิ่มค่าออกเทนและเป็นเชื้อเพลิงที่ช่วยให้การเผาไหม้สมบูรณ์กว่าน้ำมันเบนซินปกติ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน พบว่ารถยนต์ยังมีอัตราการใช้ E20 น้อยกว่าที่ควรจะเป็นค่อนข้างมาก

ดังนั้น BBGI บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (“กลุ่มบริษัทฯ”) พร้อมสนับสนุนให้ภาครัฐเร่งผลักดันการใช้น้ำมันดีเซล B10 หรือ B20 และรณรงค์ให้ผู้ใช้รถยนต์หันมาใช้แก๊สโซฮอล์ E20 หรือ E85 เพิ่มขึ้นเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีศักยภาพและความพร้อมในการผลิตเอทานอลและไบโอดีเซล โดยมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ จากปัจจุบันที่มีกำลังการผลิตเอทานอล 900,000 ลิตรต่อวัน และไบโอดีเซล 930,000 ลิตรต่อวัน ล่าสุด กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาสนับสนุนโครงการขยายกำลังการผลิตเอทานอลและเงินทุนหมุนเวียน รวม 1,125 ล้านบาท กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อนำมาขยายกำลังการผลิตเอทานอลเพิ่มอีก 300,000 ลิตรต่อวัน ทำให้กลุ่มบริษัทฯ จะมีกำลังการผลิตเอทานอลทั้งหมดคิดเป็น 1,200,000 ลิตรต่อวัน เพื่อร่วมสนับสนุนนโยบายภาครัฐตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ในการรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีการเผาไหม้สมบูรณ์กว่า ซึ่งสามารถลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศได้อีกทางหนึ่งด้วย