01 October 2019

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) รับใบรับรองโครงการ TBCSD Green Meetings

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ นายวัชรพงศ์ ใสสุก รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและสนับสนุนธุรกิจ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) เข้ารับใบรับรองการผ่านการประเมิน 2 ส่วน ในโครงการ TBCSD Green Meetings ที่จัดขึ้นโดย องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment Institute Foundation :TEI) ประกอบด้วยการรับรอง Green Meetings คือ การให้การรับรองกับองค์กรที่นำแนวทางการจัดประชุม สีเขียวไปประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์กร และ Green Meetings Plus คือ การให้การรับรองกับองค์กรที่นำแนวทางการจัดประชุมสีเขียวไปประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์กร พร้อมกับมีการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรคู่ค้า หน่วยงานที่ขอรับทุน และ/หรือองค์กรที่รับการว่าจ้างให้นำแนวทางการจัดประชุมสีเขียวไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญในขั้นตอนต่างๆของการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องวิสัยทัศน์ของบริษัท โดยการมุ่งสู่กลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์ชีวภาพระดับนานาชาติด้วยนวัตกรรมสีเขียว และดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางยั่งยืน