04 August 2020

งานเสวนาเรื่อง “ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) กับการขับเคลื่อน BCG Economy Model”

คุณพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรรับเชิญให้กับ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน TBCSD (Thailand Business Council for Sustainable Development ) ในงานเสวนาหัวข้อ “ภาคธุรกิจไทย(TBCSD) กับการขับเคลื่อน BCG Model” ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ซึ่งเป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม ชุมชน และพาณิชย์อุตสาหกรรม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563