20 January 2021

บีบีจีไอฯ - ไบโอม ร่วมลงนาม ผลิตเอนไซม์ชีวภาพ กำจัดสารพิษตกค้างในผักผลไม้ ครั้งแรกของโลก

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไบโอม จำกัดบริษัทวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ดำเนินธุรกิจบนฐานองค์ความรู้ของนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การบ่มเพาะจาก CU innovation hub และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการผลิต “ผลิตภัณฑ์ชีวภาพประเภทเอนไซม์” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงที่มีคุณสมบัติในการทำลายโครงสร้างทางเคมีของสารพิษฆ่าแมลงที่ตกค้างในผักและผลไม้ เป็นครั้งแรกของโลก