27 October 2021

บีบีจีไอ ร่วมปันน้ำใจ สู้โควิด-19 ส่งมอบบัตรน้ำมัน ช่วยอาสาสมัคร

คุณกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้บริหารกลุ่มบางจากฯ ส่งมอบบัตรเติมน้ำมันมูลค่า10,000บาท ในโครงการ “ส่งน้ำมัน ปันน้ำใจ จากใจผู้บริหารบางจากฯ” ให้แก่รองศาสตราจารย์ อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายและเป็นขวัญกำลังใจให้กับจิตอาสาที่ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือสังคม