07 September 2022

บีจีไอเข้าร่วมกิจกรรม CG Anti-corruption รับวัคซีนต้านโกง รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน

กลุ่มบีบีจีไอฯ นำโดย นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรม CG Anti-Corruption “ผู้นำ...กับการต้านโกง” ในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ คณะผู้บริหาร พนักงานกลุ่มบีบีจีไอฯ และกลุ่มบางจากฯ ได้ร่วมกันเดินขบวนเพื่อแสดงเจตจำนง และจุดยืนในการสร้างความโปร่งใสภายในองค์กร ณ ชั้น 8 อาคารเอ็มทาวเวอร์ สำนักงานใหญ่ของกลุ่มบางจากฯ โดยนอกจากจะมีการเดินขบวนร่วมกันแล้ว กลุ่มบีบีจีไอฯ ยังได้เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดจากเวทีวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2565 ณ สถานีกลางบางซื่อ ซึ่งมีผู้นำระดับประเทศ จังหวัด และอำเภอ มาบรรยายในหัวข้อ “ผู้นำ...กับการต้านโกง” นำโดยคุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, ร.ศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯ

กลุ่มบีบีจีไอฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การไม่กระทำ และไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใดๆ มีการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และคอร์รัปชันภายในองค์กรอย่างเข้มงวด การออกนโยบายไม่รับ และไม่มอบของขวัญหรือสิ่งของอื่นใดซึ่งมีมูลค่า การกำหนดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายโดยกำหนดวงเงินตามตารางอำนาจอนุมัติ รวมทั้งต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนประกอบการเบิกจ่าย การตรวจสอบงานจัดซื้อ และการทำสัญญาอย่างสม่ำเสมอ การบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติที่มิชอบ รวมไปถึงการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดสำหรับพนักงาน และบุคคลภายนอก ซึ่งนโยบายต่างๆ เหล่านี้ได้ถูกสื่อสาร และถ่ายทอดไปยังพนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า และบุคคลภายนอก ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจำปี เพื่อให้ทุกฝ่ายรับทราบและนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง