07 September 2022

บีบีจีไอจัดกิจกรรม The Growth Mindset , transform ตัวเองอย่างไรให้พาตนเอง และองค์กรไปสู่เป้าหมายในอนาคต

ท่ามกลางสภาวะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจทำให้เกิดความกดดัน การแข่งขัน การอยู่ในสภาวะที่ไม่มีความไม่แน่นอน แนวคิดเชิงพัฒนาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาตนเอง และองค์กรไปสู่เป้าหมาย และความสำเร็จในอนาคต บีบีจีไอตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความคิดเพื่อดึงศักยภาพของผู้บริหาร และพนักงานออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ จึงได้จัดกิจกรรม “The Growth Mindset , transform ตัวเองอย่างไรให้พาตนเอง และองค์กรไปสู่เป้าหมายในอนาคต” ขึ้นโดยเชิญ ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ อดีตวิศวกร องค์การนาซ่า นักยุทธศาสตร์ ที่ปรึกษาองค์กรระดับประเทศด้าน Coach / Facilitator / Mentor รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรมองค์กร และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ดร. วรภัทร์ ได้ให้แรงบันดาลใจในการสร้าง Growth Mindset ที่เน้นในเรื่องของการเชื่อในศักยภาพของตัวเราเองว่าจะสามารถทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จได้ โดยใช้เรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดมาเป็นแนวคิดเสริม โดยการสร้างพลังบวกกับตนเอง (Positive affirmation) ว่าเรามีความสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จได้ และไม่ลืมที่จะรู้สึกขอบคุณสิ่งดีๆ ในชีวิตอยู่เสมอ และแนะนำวิธีพัฒนาตัวเองให้มีคุณสมบัติของผู้ที่มี Growth Mindset เช่น การกล้าที่จะขอความช่วยเหลือ การหา mentor หรือโค้ชที่จะสามารถช่วยดึงศักยภาพของเราออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ การทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยไม่ทิ้งใคร การมองความเปลี่ยนแปลงว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจะเป็นประสบการณ์ที่ทำให้สมองเก่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีเรื่องของการโฟกัสที่การส่งต่อพลังบวกให้กับคนรอบตัว โดยการชื่นชมกัน และกัน ซึ่งการชื่นชมกันนั้นจะทำให้ PFC (Pre Frontal Cortex) หรือ สมองส่วนหน้าทำงาน ทำให้สามารถคิดเรื่องสร้างสรรค์ คิดค้นสิ่งใหม่ๆ และนวัตกรรมต่างๆ ได้มากขึ้น