13 September 2022

บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล บ่อพลอย ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4

บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล (บ่อพลอย) ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว หรือรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับสถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ

สำหรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) นั้นเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นว่านอกจากโรงงานบีบีจีไอ ไบโอเอทานอล (บ่อพลอย) จะมีการกำหนดเป้าหมายและแผนงานที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม มีการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายที่กำหนดไว้ รวมไปถึงมีการติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น บุคลากรในองค์กรยังมีจิตสำนึกร่วมกันในการสงวนและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีและให้ความร่วมมือร่วมใจในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรอีกด้วย

เป้าหมายถัดไปสำหรับบีบีจีไอ ไบโอเอทานอล (บ่อพลอย) คือการขยายขอบเขตของการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวจากภายในองค์กรสู่ภายนอกตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยการสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมเข้าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อสร้างความยั่งยืนไปด้วยกัน