11 November 2022

BBGI เข้าร่วมงานประชุม SynBio Consortium Forum 2022

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 Thailand Synbio Consortium ภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ระหว่างภาครัฐและเอกชน ได้จัดงานประชุมประจำปี “SynBio Consortium Forum 2022” เพื่อหารือเรื่องการสนับสนุนเทคโนโลยี Synthetic Biology (SynBio) หรือเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ ในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค โดยในปีนี้ได้จัดการประชุมขึ้นในหัวข้อ “SynBio for Sustainable Development Goals” เพื่อหารือถึงแนวทางการใช้เทคโนโลยี SynBio ในการสนับสนุนเป้าหมาย Sustainable Development Goals

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนของ บีบีจีไอ หนึ่งในบริษัทเอกชนผู้ริเริ่มก่อตั้งเครือข่ายความร่วมมือในการผลักดันและขับเคลื่อนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมชีววิทยาสังเคราะห์ได้เข้าร่วมบรรยายและแสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องของการผลักดัน RDI Infrastructure ของประเทศไทย (Research & Development Index – RDI) ตั้งแต่เรื่องของ Biofoundry Facility ในประเทศไทยที่จะช่วยให้นักวิจัยและผู้ประกอบการสามารถขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ได้ โดยเฉพาะมุมมองของภาคอุตสาหกรรมที่จะสามารถต่อยอดโอกาสในการสร้างโรงงาน CDMO แผนการพัฒนา CDMO ในประเทศไทย

โดยนายกิตติพงศ์ ได้กล่าวถึงเรื่องการก่อตั้ง Biohub และโรงงาน CDMO ขึ้นในประเทศไทยว่า ประเทศไทยมีความพร้อมในหลายด้าน ตั้งแต่เรื่องตำแหน่งที่ตั้งยุทศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค มีความพร้อมด้านวัตถุดิบ บวกกับแรงสนับสนุนจากรัฐบาล บวกกับการร่วมมือกับนักวิจัยที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจะทำให้ประเทศไทยสามารถเป็น Biohub ของภูมิภาคได้ นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศ เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้ามาตรฐานโลก นับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก โดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยี SynBio จะสามารถช่วยลดต้นทุน ร่นระยะเวลาการผลิต ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโลยี SynBio จึงถือเป็นโอกาสและทางรอดของผู้ประกอบการในการพัฒนาและผลิตสินค้าอย่างยั่งยืน