24 November 2022

“บีบีจีไอ ไบโอดีเซล” ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก “ISCC EU Certificate” เตรียมส่งออกไบโอดีเซลสู่สหภาพยุโรป

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) BBGI เปิดเผยว่า บริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีเซล จำกัด ผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพไบโอดีเซล ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกด้านความยั่งยืนและการลดคาร์บอน “ISCC EU Certificate” โดยองค์กร International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) ตามข้อกำหนดด้านพลังงานทดแทนของสหภาพยุโรป ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพประเภทไบโอดีเซลอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับข้อบังคับของสหภาพยุโรป ในการส่งออกน้ำมันพืชใช้แล้วประเภทเมทิลเอสเทอร์ (Used Cooking Oil Methyl Ester หรือ UCOME) เพื่อส่งออกไปจำหน่ายในทวีปยุโรป โดยโรงงานไบโอดีเซลของบีบีจีไอ ไบโอดีเซล เป็นโรงงานผลิต FAME (Fatty Acid Methyl Ester) ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISCC EU Certificate นี้

การได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว แสดงถึงเจตนารมณ์ของกลุ่มบีบีจีไอฯ ที่ให้ความสำคัญกับการประกอบกิจการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกลุ่มบีบีจีไอ ไบโอดีเซล มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตลอดรวมทั้งห่วงโซ่อุปทาน มีเป้าหมายในการเป็นโรงงาน Zero Waste โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถนำวัตถุดิบจากกระบวนการกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน รวมไปถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร การปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานและสาธารณูปโภคที่เป็นทรัพยากรสิ้นเปลือง (Non-renewable resources) มาเป็น ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทดแทนใหม่ได้ (Renewable resources) โดยไม่มีการปลดปล่อยคาร์บอน สอดรับกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี ค.ศ. 2050 ที่มีเป้าหมายแรกอย่างความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2030

ในส่วนของการผลิตและจัดจำหน่ายไบโอดีเซลภายในประเทศ การที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล จาก B5 เป็น B7 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทำให้ความต้องการใช้ไบโอดีเซลในไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซันของการเดินทางและท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่า 40% ในฐานะผู้นำด้านพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพซึ่งมีปริมาณการผลิตและจัดจำหน่ายไบโอดีเซลเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ บีบีจีไอมั่นใจว่ามีกำลังการผลิตเพียงพอพร้อมรองรับความต้องการของตลาดจากการปรับตัวครั้งนี้