24 November 2022

ผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานวพน. 16 เข้าเยี่ยมชมบริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีเซล จำกัด

สถาบันวิทยาการพลังงาน ผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานวพน. 16 เข้าเยี่ยมชมบริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีเซล จำกัด วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โดยมี คุณประสิทธิ์ ตันตวรนาท ผู้จัดการใหญ่โรงงานบีบีจีไอ ไบโอดีเซล เป็นผู้บรรยายและนำเยี่ยมชมโรงงาน