21 December 2022

กลุ่มบริษัทบางจาก ขับเคลื่อนการเติบโต ควบคู่ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดงาน CG Day 2022 เน้นความโปร่งใสในยุคดิจิทัล

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) และ นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กรและเลขานุการบริษัท บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ กรรมการบริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ประธานในพิธี และคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก ร่วมแสดงพลังและความพร้อมในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านกิจกรรม CG Day 2022 (Corporate Governance Day) ของกลุ่มบริษัทบางจากซึ่งบีบีจีไอฯ เป็นเจ้าภาพในปีนี้ ภายใต้หัวข้อ Digital Transformation กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมี ผศ.ดร. ต่อภัสสร์ ยมนาค ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คนไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณจาก Secretary of State, U.S. State Department สหรัฐอเมริกา ให้ได้รับรางวัล International Anticorruption Champion Award 2021 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัล 12 คนจากทั่วโลก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมการตรวจสอบความถูกต้อง ความโปร่งใส ขององค์กร และแนะนำแนวทางที่องค์กรสามารถนำเทคโนโลยีไปปรับใช้เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ และครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

กลุ่มบริษัทบางจาก ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในทุกมิติตามแนวทาง ESG (Environment, Social และ Governance) โดยยึดมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการจัดกิจกรรม CG Day อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี รวมถึงการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ หลากหลายช่องทาง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติสอดคล้องกับแนวทางขององค์กร และตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ