01 February 2023

“กิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์” ศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์จุฬาฯ ดีเด่นปี 2566

คุณกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI ผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ศ.(กิติคุณ) น.พ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล (ซ้าย) นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะที่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ และมีส่วนสร้างสรรค์สังคม ซึ่ง “คุณกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์” เป็นผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น “นิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2566”

ปัจจุบัน คุณกิตติพงศ์ มีจุดยืนบริหารงาน BBGI ด้วยวิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นผู้นำกลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์ชีวภาพระดับนานาชาติ ที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมสีเขียว บนแนวทางความยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะเน้นเพิ่มความหลากหลายในการทำธุรกิจและนำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาเพิ่มมูลค่าให้ได้มากที่สุดแล้ว ยังตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ในการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ โดยมีแผนสร้างการเติบโตในธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ด้วยการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำองค์ความรู้ต่อยอดสร้างระบบและฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ที่ส่งเสริมสุขภาพด้วยนวัตกรรมสีเขียวในประเทศไทย พร้อมจับมือเครือข่ายพันธมิตร เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ