30 March 2023

BBGI ร่วมงานเสวนา “โอกาสของ SynBio industry ในบริบทประเทศไทย”

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI ผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ ร่วมเสวนาเรื่อง “โอกาสของ SynBio industry ในบริบทประเทศไทย” โดยเป็นการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 สำหรับประเทศไทยนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพด้วยเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ หรือ Synthetics Bio Technology จะช่วยให้ไทยได้ประโยชน์ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงจากผู้เชี่ยวชาญ เป็นการ Debottleneck ในการขยายกำลังการผลิตสู่ เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการสร้างแรงงานทักษะสูงที่มีความเชี่ยวชาญในนวัตกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ และสร้างตำแหน่งงานในอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา สร้างอุตสาหกรรมที่จะเป็น New S-Curve ต่อยอดจากสินค้าเกษตรแบบดั้งเดิมให้มีมูลค่าสูงขึ้น เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศ ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี