03 April 2023

BBGI เสวนา “Deep Tech Innovations the Journey from Bench to Market

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI ผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ ร่วมเวทีเสวนา “Deep Tech Innovations the Journey from Bench to Market ในกิจกรรมสัมมนาวิชาการหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีการฟื้นฟูขั้นสูงเพื่อความงามและสุขภาพ” โดย BBGI เป็นผู้ประกอบการในภาคการผลิต สามารถเข้ามามีส่วนช่วย โดยการยกระดับมาตรฐานสู่การเป็นแหล่งผลิตและให้บริการที่มีคุณภาพ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้สามารถตอบโจทย์นวัตกรรม จากงานวิจัยของ Deep Tech Startup พร้อมทั้งมีความปลอดภัยให้ความสำคัญกับระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาตรฐานการผลิตที่ยั่งยืนเทียบเท่ามาตรฐานสากลได้ครับ ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม CC-403 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี