02 May 2023

BBGI เข้าถือ “บีบีจีไอ ไบโอเอทานอลฯ” เต็ม 100% เสริมรายได้อนาคต

BBGI เข้าซื้อหุ้น “บีบีจีไอ ไบโอเอทนอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด” ดันสัดส่วน 85% เป็นสัดส่วน 100% เสริมให้บริษัทเติบโตโดดเด่นต่อไปในอนาคต

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทได้ซื้อหุ้น บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด (BBGI-PS) จากบริษัท สีมา อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ในวันนี้ 2 พฤษภาคม 2566 ทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้น 100% จากเดิมถือ 85%

สำหรับ BBGI-PS ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเอทานอล โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอ พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กำลังการผลิต 150,000 ลิตรต่อวัน

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดจากการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ คิดเป็นสัดส่วน 0.92% ตามงบการเงินรวมของ BBGI สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565