28 June 2023

BBGI รับ 4 รางวัล Green Industry เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI ผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ และ ผู้สร้างสรรค์ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงที่ส่งเสริมสุขภาพรายใหญ่ของประเทศไทย เดินหน้ารับรางวัล Green Industry ทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4 รางวัลต่อเนื่อง

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI เปิดเผยว่า โรงงานของ BBGI ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนถึงปัจจุบันได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 4 รางวัล เนื่องจากเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับยึดมั่นในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยรางวัล Green Industry ที่ BBGI ได้รับจากกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ 1. บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) สาขาน้ำพอง ได้ระดับ 3 (25 ม.ค.2564), 2. บริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีเซล จำกัด สาขาบางปะอิน ได้ระดับ 3 (24 ม.ค.2565), 3. บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) สาขาบ่อพลอย ได้ระดับ 4 (8 ส.ค.2565) และ 4. บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด สาขาพนมสารคาม ได้ระดับ 4 (28 เม.ย.2566)

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดทำข้อกำหนดอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาและปรับปรุงต่อเนื่อง เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งมี 5 ระดับ ประกอบด้วย ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment), ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity), ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System), ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) และระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network)

“BBGI ดำเนินนโยบายส่งเสริมธุรกิจสู่ความยั่งยืนที่มากขึ้น เราจะสร้างสินค้าและห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง โดยอาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ความเป็นเลิศทางด้าน การปฏิบัติการ พร้อมทั้งการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเรามีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ซึ่งแสดงความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” นายกิตติพงศ์ กล่าว