07 September 2023

กลุ่ม BBGI ร่วมกิจกรรม Anti-Corruption Day 2023

กลุ่มบีบีจีไอฯ นำโดยนายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI คณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ Anti- Corruption เพื่อแสดงเจตจำนง และจุดยืนในการสร้างความโปร่งใสขององค์กร เนื่องใน “วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2566”

โดย กลุ่มบีบีจีไอฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

นอกจากนี้ ในนามของกลุ่มบริษัทบางจากฯ (Bangchak Group) พนักงานกลุ่มบีบีจีไอฯ ยังได้ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2566 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (บางซื่อ) โดยในปีนี้องค์กรต่อต้าน คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “What the fact? ค้นหาความจริง-ใจ ในการต่อต้านคอร์รัปชัน” โดยภายในงานมีประชาชนจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า 3,000 คน ร่วมเดินขบวนพาเรดแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมนำเสนอ 5 ข้อเรียกร้องการต่อต้านคอร์รัปชันถึงรัฐบาลชุดใหม่ นำโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่เข้าร่วมประกาศพันธสัญญาต้านโกง เพื่อแสดงถึงจุดยืนใน การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของรัฐบาลในงานครั้งนี้ด้วย