21 November 2023

BBGI คว้ารางวัลเวที SET Awards 2023 ตอกย้ำความยั่งยืนโดดเด่น กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ครั้งแรก หลังเข้า ตลท.

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับรับรางวัล SET Awards 2023 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ในระดับ Commended Sustainability Awards ตอกย้ำความยั่งยืน โดย SET Awards เป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จของตลาดทุนไทย และถือเป็นการได้รับรางวัลตั้งแต่ปีแรกที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. เมื่อปี พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัท BBGI ได้ดำเนินธุรกิจเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนมากว่า 10 ปี โดย BBGI ยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับแนวคิด ESG (Environment, Social, Governance) มาเป็นแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง เช่น การจัดทำโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อผลักดันให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร ตลอดจนการนำของเสียจากกระบวนการผลิตกลับมาสร้างเป็นมูลค่า (Waste to Wealth) เพื่อชุมชนและพื้นที่รอบโรงงาน รวมถึงมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สำหรับที่ผ่านมา BBGI ได้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพที่สนับสนุนการใช้พลังงาน หมุนเวียน และลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษัทยังมีความมุ่งมั่นที่จะต่อยอดธุรกิจสู่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงด้วยนวัตกรรมสีเขียว และดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า รางวัล SET Awards เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น การทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจของบุคลากร ซึ่งรางวัลนี้จัดขึ้นร่วมกันระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคารจัดพิธีมอบรางวัล SET Awards เพื่อยกย่อง เชิดชู สร้างความภาคภูมิใจให้แก่บริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ซึ่งได้สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในภาคตลาดทุนร่วมกันมีส่วนพัฒนาผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องจนรางวัล SET Awards กลายเป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่าสะท้อนให้เห็นถึง ความแข็งแกร่งและความยั่งยืนของตลาดทุนไทย