08 December 2023

ชูจุดยืนธุรกิจ บนหลักธรรมาภิบาลที่ดี-มีความโปร่งใส

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI เปิดเผยว่า ในปีนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) โดยได้ขึ้นรับประกาศนียบัตร ในงาน CAC NATIONAL CONFERENCE 2023 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา เป็นการตอกย้ำและ ชูจุดยืนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยู่บนหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส

โดย BBGI ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส่ และเป็นธรรม เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบ โดยเชื่อมั่นว่าจะเป็นแรงสนับสนุนหลักในการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

ทั้งนี้ CAC จัดตั้งขึ้นโดย 8 องค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมี IOD ทำหน้าที่เป็นเลขานุการและรับบทนำในการขับเคลื่อนโครงการ