11 April 2023

BBGI ตั้ง “ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน” นั่งกรรมการอิสระ-ตรวจสอบ

BBGI มีมติแต่งตั้ง ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทน ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2566 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 5 เมษายน 2566 เป็นต้นไป