13 November 2020

บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) จัดฝึกซ้อมดับเพลิง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) จัดฝึกซ้อมดับเพลิง และแผนอพยพหนีไฟ (ผลัดกลางวัน)ประจำปี 2563โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรเทศบาลบ้านไผ่นำทีมในการฝึกซ้อมแผน โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์รถดับเพลิง และทีมดับเพลิงจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น และเทศบาลตำบลลำน้ำพอง