SynBio Consortium: Driving Thailand BCG economy to the New Frontier
15 March 2021
SynBio Consortium: Driving Thailand BCG economy to the New Frontier
Read More
บีบีจีไอฯ - ไบโอม ร่วมลงนาม ผลิตเอนไซม์ชีวภาพ กำจัดสารพิษตกค้างในผักผลไม้ ครั้งแรกของโลก
20 January 2021
บีบีจีไอฯ - ไบโอม ร่วมลงนาม ผลิตเอนไซม์ชีวภาพ กำจัดสารพิษตกค้างในผักผลไม้ ครั้งแรกของโลก
Read More
บริษัท เคเอสแอลกรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล 3Rs Award, รางวัล Zero Waste Achievement Awards และ รางวัล 3Rs+ Award
21 December 2020
บริษัท เคเอสแอลกรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล 3Rs Award, รางวัล Zero Waste Achievement Awards และ รางวัล 3Rs+ Award
Read More
งานเสวนาเรื่อง “แนวทางการประยุกต์ใช้แผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต”
08 December 2020
งานเสวนาเรื่อง “แนวทางการประยุกต์ใช้แผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต”
Read More
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW AWARD 2020
17 November 2020
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW AWARD 2020
Read More
บีบีจีไอ ขยายธุรกิจสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง ลงทุนใน Manus Bio Inc. ผู้นำธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพระดับโลก ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่
17 November 2020
บีบีจีไอ ขยายธุรกิจสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง ลงทุนใน Manus Bio Inc. ผู้นำธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพระดับโลก ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่
Read More
กลุ่ม บีบีจีไอ มอบแอลกอฮอล์ ให้กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
04 November 2020
กลุ่ม บีบีจีไอ มอบแอลกอฮอล์ ให้กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Read More
งานเสวนาเรื่อง “ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) กับการขับเคลื่อน BCG Economy Model”
04 August 2020
งานเสวนาเรื่อง “ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) กับการขับเคลื่อน BCG Economy Model”
Read More
ปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19
09 April 2020
ปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19
Read More
กลุ่มบางจากฯ ร่วมใจ กระทรวงพลังงาน สู้ภัยโควิด - 19
13 March 2020
กลุ่มบางจากฯ ร่วมใจ กระทรวงพลังงาน สู้ภัยโควิด - 19
Read More
บริษัท บางจาก ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด (BBE) - บริษัทในกลุ่ม บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) รับรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel)
18 October 2019
บริษัท บางจาก ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด (BBE) - บริษัทในกลุ่ม บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) รับรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel)
Read More
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) รับใบรับรองโครงการ TBCSD Green Meetings
01 October 2019
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) รับใบรับรองโครงการ TBCSD Green Meetings
Read More