CARBON Markets Club ครั้งแรกในประเทศไทย ส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอน ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก
27 กรกฎาคม 2564
CARBON Markets Club ครั้งแรกในประเทศไทย ส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอน ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก
อ่านเพิ่มเติม
BBF KGI ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขยายผลการส่งเสริมการจัดทำ Carbon Footprint ในภาคอุตสาหกรรม
01 เมษายน 2564
BBF KGI ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขยายผลการส่งเสริมการจัดทำ Carbon Footprint ในภาคอุตสาหกรรม
อ่านเพิ่มเติม
บีบีจีไอ ร่วมลงนามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน "เศรษฐกิจหมุนเวียน เทรนด์ธุรกิจใหม่ ช่วยลดโลกร้อน"
23 มีนาคม 2564
บีบีจีไอ ร่วมลงนามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน "เศรษฐกิจหมุนเวียน เทรนด์ธุรกิจใหม่ ช่วยลดโลกร้อน"
อ่านเพิ่มเติม
SynBio Consortium: Driving Thailand BCG economy to the New Frontier
15 มีนาคม 2564
SynBio Consortium: Driving Thailand BCG economy to the New Frontier
อ่านเพิ่มเติม
บีบีจีไอฯ - ไบโอม ร่วมลงนาม ผลิตเอนไซม์ชีวภาพ กำจัดสารพิษตกค้างในผักผลไม้ ครั้งแรกของโลก
20 มกราคม 2564
บีบีจีไอฯ - ไบโอม ร่วมลงนาม ผลิตเอนไซม์ชีวภาพ กำจัดสารพิษตกค้างในผักผลไม้ ครั้งแรกของโลก
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท เคเอสแอลกรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล 3Rs Award, รางวัล Zero Waste Achievement Awards และ รางวัล 3Rs+ Award
21 ธันวาคม 2563
บริษัท เคเอสแอลกรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล 3Rs Award, รางวัล Zero Waste Achievement Awards และ รางวัล 3Rs+ Award
อ่านเพิ่มเติม
งานเสวนาเรื่อง “แนวทางการประยุกต์ใช้แผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต”
08 ธันวาคม 2563
งานเสวนาเรื่อง “แนวทางการประยุกต์ใช้แผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต”
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW AWARD 2020
17 พฤศจิกายน 2563
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW AWARD 2020
อ่านเพิ่มเติม
บีบีจีไอ ขยายธุรกิจสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง ลงทุนใน Manus Bio Inc. ผู้นำธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพระดับโลก ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่
17 พฤศจิกายน 2563
บีบีจีไอ ขยายธุรกิจสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง ลงทุนใน Manus Bio Inc. ผู้นำธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพระดับโลก ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่
อ่านเพิ่มเติม
กลุ่ม บีบีจีไอ มอบแอลกอฮอล์ ให้กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
04 พฤศจิกายน 2563
กลุ่ม บีบีจีไอ มอบแอลกอฮอล์ ให้กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติม
งานเสวนาเรื่อง “ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) กับการขับเคลื่อน BCG Economy Model”
04 สิงหาคม 2563
งานเสวนาเรื่อง “ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) กับการขับเคลื่อน BCG Economy Model”
อ่านเพิ่มเติม
ปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19
09 เมษายน 2563
ปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19
อ่านเพิ่มเติม