เอทานอล (Ethanol) หรือเอทิลแอลกอฮอล์ (EthylAlcohol) เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการหมักกากน้ำตาล หรือพืชจำพวกแป้ง มีลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี มีคุณสมบัติติดไฟง่าย และสามารถละลายได้ทั้งในน้ำและสารละลายอินทรีย์อื่นๆ

บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) (BBGI-BP)

กำลังการผลิต
(ลิตรต่อวัน)

บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) (BBGI-BP)

ที่ตั้ง เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 6 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160

แผนที่

ธุรกิจผลิตภัณฑ์

เอทานอล (Ethanol) หรือเอทิลแอลกอฮอล์(Ethyl Alcohol) ที่กลุ่มบริษัทสามารถผลิตได้เป็นแอลกอฮอล์ที่เกิดจาก การหมักกากน้ำตาลหรือพืชจำพวกแป้ง มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี มีคุณสมบัติติดไฟง่าย และสามารถละลายได้ทั้งในน้ำ และสารละลายอินทรีย์อื่นๆ จึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายตามเกรดของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ เอทานอลออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  • เอทานอลเกรดเชื้อเพลิง (Fuel Alcohol) ซึ่งมีความเข้มข้นร้อยละ 99.5 โดยปริมาตร ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิง โดย สามารถใช้เป็นสารเพิ่มค่าออกเทนในนํ้ามัน และเมื่อผสมกับน้ำมันเบนซินจะเรียกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์
  • เอทานอลเกรดอุตสาหกรรม (Industrial Alcohol หรือ IA) เป็นแอลกอฮอล์ที่ไม่สามารถใช้รับประทานได้โดยตรง ส่วนใหญ่ จะนำไปใช้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การแพทย์ และเส้นใย เป็นต้น
  • เอทานอลเกรดเภสัชกรรม (Portable Alcohol หรือ ENA – Extra Nuetral Alcohol) เป็นแอลกอฮอล์ที่สามารถ ใช้รับประทานได้โดยตรง ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง สุรา และยา

ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให้ผลิตเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5 โดยปริมาตร สำหรับนำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยจะต้องทำการแปลงสภาพ เอทานอลด้วยการผสมกับน้ำมันเบนซินตามวิธีการที่กรมสรรพสามิตกำหนด ก่อนออกจากโรงงานและจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบ กิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงผสมเอทานอลโดยตรงเท่านั้น และได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให้จำหน่ายเอทานอลเกรด เภสัชกรรมสำหรับนำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เพื่อบรรเทาสถานการณ์ระบาดของไวรัส COVID-19

เอทานอล 99.5% V/V

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

เอทานอล 95.0% (ENA)

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด (BBGI-PS)

กำลังการผลิต
(ลิตรต่อวัน)

บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด (BBGI-PS)

ที่ตั้ง เลขที่ 96/10-11 หมู่ที่ 7 ตำบล เกาะขนุน อำเภอ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

แผนที่

ธุรกิจผลิตภัณฑ์

เอทานอล (Ethanol) หรือเอทิลแอลกอฮอล์(Ethyl Alcohol) ที่กลุ่มบริษัทสามารถผลิตได้เป็นแอลกอฮอล์ที่เกิดจาก การหมักกากน้ำตาลหรือพืชจำพวกแป้ง มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี มีคุณสมบัติติดไฟง่าย และสามารถละลายได้ทั้งในน้ำ และสารละลายอินทรีย์อื่นๆ จึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายตามเกรดของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ เอทานอลออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  • เอทานอลเกรดเชื้อเพลิง (Fuel Alcohol) ซึ่งมีความเข้มข้นร้อยละ 99.5 โดยปริมาตร ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิง โดย สามารถใช้เป็นสารเพิ่มค่าออกเทนในนํ้ามัน และเมื่อผสมกับน้ำมันเบนซินจะเรียกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์
  • เอทานอลเกรดอุตสาหกรรม (Industrial Alcohol หรือ IA) เป็นแอลกอฮอล์ที่ไม่สามารถใช้รับประทานได้โดยตรง ส่วนใหญ่ จะนำไปใช้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การแพทย์ และเส้นใย เป็นต้น
  • เอทานอลเกรดเภสัชกรรม (Portable Alcohol หรือ ENA – Extra Nuetral Alcohol) เป็นแอลกอฮอล์ที่สามารถ ใช้รับประทานได้โดยตรง ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง สุรา และยา

ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให้ผลิตเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5 โดยปริมาตร สำหรับนำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยจะต้องทำการแปลงสภาพ เอทานอลด้วยการผสมกับน้ำมันเบนซินตามวิธีการที่กรมสรรพสามิตกำหนด ก่อนออกจากโรงงานและจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบ กิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงผสมเอทานอลโดยตรงเท่านั้น และได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให้จำหน่ายเอทานอลเกรด เภสัชกรรมสำหรับนำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เพื่อบรรเทาสถานการณ์ระบาดของไวรัส COVID-19

เอทานอล 99.5% V/V

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

เอทานอล 95.0% (ENA)

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) (BBGI-NP)

กำลังการผลิต
(ลิตรต่อวัน)

บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) (BBGI-NP)

ที่ตั้ง เลขที่ 88 หมู่ 10 ตำบล น้ำพอง อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140

แผนที่

ธุรกิจผลิตภัณฑ์

เอทานอล (Ethanol) หรือเอทิลแอลกอฮอล์(Ethyl Alcohol) ที่กลุ่มบริษัทสามารถผลิตได้เป็นแอลกอฮอล์ที่เกิดจาก การหมักกากน้ำตาลหรือพืชจำพวกแป้ง มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี มีคุณสมบัติติดไฟง่าย และสามารถละลายได้ทั้งในน้ำ และสารละลายอินทรีย์อื่นๆ จึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายตามเกรดของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ เอทานอลออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  • เอทานอลเกรดเชื้อเพลิง (Fuel Alcohol) ซึ่งมีความเข้มข้นร้อยละ 99.5 โดยปริมาตร ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิง โดย สามารถใช้เป็นสารเพิ่มค่าออกเทนในนํ้ามัน และเมื่อผสมกับน้ำมันเบนซินจะเรียกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์
  • เอทานอลเกรดอุตสาหกรรม (Industrial Alcohol หรือ IA) เป็นแอลกอฮอล์ที่ไม่สามารถใช้รับประทานได้โดยตรง ส่วนใหญ่ จะนำไปใช้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การแพทย์ และเส้นใย เป็นต้น
  • เอทานอลเกรดเภสัชกรรม (Portable Alcohol หรือ ENA – Extra Nuetral Alcohol) เป็นแอลกอฮอล์ที่สามารถ ใช้รับประทานได้โดยตรง ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง สุรา และยา

ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให้ผลิตเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5 โดยปริมาตร สำหรับนำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยจะต้องทำการแปลงสภาพ เอทานอลด้วยการผสมกับน้ำมันเบนซินตามวิธีการที่กรมสรรพสามิตกำหนด ก่อนออกจากโรงงานและจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบ กิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงผสมเอทานอลโดยตรงเท่านั้น และได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให้จำหน่ายเอทานอลเกรด เภสัชกรรมสำหรับนำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เพื่อบรรเทาสถานการณ์ระบาดของไวรัส COVID-19

เอทานอล 99.5% V/V

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

เอทานอล 95.0% (ENA)

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

แกลเลอรี่