มิติด้านสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายการจัดการด้านสังคมอย่างยั่งยืน โดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน นับตั้งแต่การดูแลพนักงาน การส่งเสริมการสร้างรายได้ให้ชุมชนโดยการจัดซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกร การจ้างงานในท้องถิ่น และการจ้างงานผู้พิการ พร้อมให้ความสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฯ ยังขยายผลการดูแลและให้ความช่วยเหลือไปถึงกลุ่มผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ในระดับที่เหมาะสม