การประกอบธุรกิจและนโยบายการป้องกันการทุจริต

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นไม่ว่ากรณีใด ๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่นภายในองค์กรอย่างเข้มงวด

การทุจริตหรือคอร์รัปชั่น : การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัทฯ เพื่อการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งนี้ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ เป็นต้น

การช่วยเหลือทางการเมือง : การช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กู้เงิน การสนับสนุนบุคลากร การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานเพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงินแก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น

นโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
แนวปฏิบัติ และ มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

นโยบายการแจ้งเบาะแสการทุจริต

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนกำหนดให้คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

นโยบายการแจ้งเบาะแสการทุจริต

แบบฟอร์มแจ้งเบาะแสการทุจริต

คำถามและความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญต่อเรา โปรดใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อติดต่อเรา แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 4MB ,เป็นไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น