1. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพบนพื้นฐานของหลักการของความเท่าเทียมกัน
  2. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้องเพียงพอและทันเวลา
  3. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
  4. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
  5. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น