คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 คน ดังนี้

นายปฏิภาณ สุคนธมาน
นายปฏิภาณ สุคนธมาน
 • ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อ่านเพิ่มเติม
นายชลัช ชินธรรมมิตร์
นายชลัช ชินธรรมมิตร์
 • รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
อ่านเพิ่มเติม
รศ. จารุพร ไวยนันท์
รศ. จารุพร ไวยนันท์
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
 • กรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์
นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์
 • กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อ่านเพิ่มเติม
นางแพตริเซีย มงคลวนิช
นางแพตริเซีย มงคลวนิช
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
นายแมทธิว กิจโอธาน
นายแมทธิว กิจโอธาน
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
อ่านเพิ่มเติม
นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
 • กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
อ่านเพิ่มเติม
นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร์
นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร์
 • กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อ่านเพิ่มเติม
นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข
นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข
 • กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
อ่านเพิ่มเติม
นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์
นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
อ่านเพิ่มเติม