07 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
อ่านเพิ่มเติม
07 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
07 พฤษภาคม 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
07 พฤษภาคม 2567
แต่งตั้งกรรมการและประธานกรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
25 เมษายน 2567
แจ้งการลาออกของประธานกรรมการ และกรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
25 เมษายน 2567
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
อ่านเพิ่มเติม
22 เมษายน 2567
สรุปข้อมูลสำคัญรายธุรกิจประจำไตรมาส 1/2567
อ่านเพิ่มเติม
18 เมษายน 2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (แก้ไข pdf)
อ่านเพิ่มเติม
18 เมษายน 2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
05 เมษายน 2567
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
15 มีนาคม 2567
การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
13 มีนาคม 2567
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม