วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ คือ "มุ่งสู่การเป็นผู้นำกลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์ชีวภาพด้วยนวัตกรรมสีเขียวและดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ

สร้างสินค้าและห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง โดยอาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ความเป็นเลิศทางด้านการปฏิบัติการ พร้อมทั้งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร

AM
Agility & Mobility

ร่วมกันเปลี่ยนแปลง

B
Beyond Expectation

แสวงหาความเป็นเลิศ

B
Be Empathy

เอาใจเขามาใส่ใจเรา

G
Group Synergy

ผสานพลังสร้างความสำเร็จ

I
Innovation

เติบโตด้วยนวัตกรรม

สารจากประธานกรรมการบริษัท

ปี 2565 เป็นปีที่เศรษฐกิจโลกยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่เริ่มขึ้นในช่วงต้นปี 2565 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพในหลายมิติ ทั้งในด้านอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การบริโภคและความต้องการด้านพลังงานที่ปรับตัวลดลง ในขณะเดียวกันภาวะเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการผลิต ตลอดจนราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปี 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ได้คลี่คลายลง และเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ ซึ่งช่วยกระตุ้นในด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางภายในประเทศ เป็นปัจจัยบวกที่ช่วยให้อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้น

นายพิชัย ชุณหวชิร

ประธานกรรมการบริษัท

31 ธันวาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

โครงสร้างทางธุรกิจและการถือหุ้น

โครงสร้าง

เหตุการณ์สำคัญ

“บมจ.บีบีจีไอ” หรือ BBGI ผู้นำอุตสาหกรรมด้านพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ และผู้สร้างสรรค์ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง (HVP) ที่ส่งเสริมสุขภาพได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 เป็นวันแรกโดยใช้ชื่อย่อ "BBGI" ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินงานที่มีพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแรง ในฐานะผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพรายใหญ่ของประเทศไทยมาเป็นระยะเวลามากกว่า 18 ปี

บมจ. บีบีจีไอ ได้มีการต่อยอดทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับองค์กร โดยได้ใช้ความรู้และเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ (SynBio) เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง (HVP) ให้มีมาตรฐานสากลรองรับการเติบโตของผู้บริโภคในด้าน Health and Well-Being ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รางวัลและเกียรติประวัติ

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว
มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร
มาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิต
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต