คณะกรรมการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์
นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
  • กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
  • กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
อ่านเพิ่มเติม
นางสุทธิดา สุขะนินทร์
นางสุทธิดา สุขะนินทร์
  • กรรมการบริหารและจัดการบริษัท
  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร
อ่านเพิ่มเติม
นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์
นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์
  • กรรมการบริหารและจัดการบริษัท
  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ
อ่านเพิ่มเติม
นายสุพงศ์ พงศ์ปริตร
นายสุพงศ์ พงศ์ปริตร
  • กรรมการบริหารและจัดการบริษัท
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและสนับสนุนธุรกิจ
อ่านเพิ่มเติม