มิติด้านเศรษฐกิจ

กลุ่มบริษัททำธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง

ซึ่งกระบวนการต้นน้ำเริ่มต้นตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร และผู้ผลิตวัตถุดิบ พลังงาน หรือ สินค้ารายอื่นๆ ที่เป็นธุรกิจต้นน้ำ ขนส่งเข้าสู่กระบวนการผลิตหรือการจัดเก็บ ไปจนกระทั่งถึงกระบวนการฝั่งปลายน้ำ เช่น การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้ากลุ่มผู้ค้าน้ำมันเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิง และจำหน่ายให้กับลูกค้าลำดับถัดไป รวมถึงการจัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าไปสู่มือของลูกค้ารายย่อยการบริการหลังการขาย และกระบวนการสนับสนุนต่างๆ เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบัญชี เป็นต้น

ผลการดำเนินงานปี 2565

จำนวนกรณีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณและเหตุการณ์ที่เกิดจากการทุจริต

เป็นศูนย์

เทียบปีฐาน 2563

สถานะ:

0 กรณี

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สถานะ:

ล้านบาท

พนักงานเรียนรู้และทดสอบด้านจริยธรรมและบรรษัทภิบาล

สถานะ:

%

ความพึงพอใจของลูกค้า

เป้าหมาย:

%

คะแนนความพึงพอใจลูกค้าเอทานอล

97.84%

คะแนนความพึงพอใจลูกค้าไบโอดีเซล

99.26%

คะแนนความพึงพอใจลูกค้ากลีเซอรีน

96.43%