ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของเรา

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) รวมถึงธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์พลอยได้ รวมทั้งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

การพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีความสำคัญต่อบีบีจีไอ เนื่องจากมีผลสะท้อนความสามารถของเราในการเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีความจำเป็นต่ออนาคตของบุคลากรของเรา สังคมของเรา และโลกของเรา

สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ เข้าใจและให้คุณค่าในการเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม โดยการขับเคลื่อน ให้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

เศรษฐกิจ

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรให้เติบโต โดยยึดหลักเกณฑ์ด้านความยั่งยืนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ชุมชน

การปกป้อง ใส่ใจ และสนับสนุนความยั่งยืนของสังคมถือเป็นหนึ่งในหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมสัมพันธ์อันดีระหว่างสังคมและบริษัทฯ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

ดูเพิ่มเติม

ข่าวสารอัพเดท

นักลงทุนสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ท่านสามารถค้นหาข้อมูลตัวเลขที่สำคัญของบริษัทฯ ข้อมูลผู้ถือหุ้น และกิจกรรมทางการเงิน

ชื่อย่อหุ้น: BBGI
ราคาล่าสุด
6.85
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-(-%)

ดาวน์โหลดเอกสาร