เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
 1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารควรทราบ
 2. จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 3. ดูแล สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฏหมายที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร
 4. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบ ประกาศ และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)
 5. จัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้กับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งจัดทำโดยกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว
 6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  • ทะเบียนกรรมการ
  • หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมถึงการจัดทำข้อมูลและเอกสาร ประกอบการประชุม
  • หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุม
  • รายงานประจำปี
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฏหมายและข้อบังคับของบริษัท
 8. ดำเนินกการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งอยู่ภายใต้กฏระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ กฏหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต