ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 05 มีนาคม 2567 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
12,165
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.95
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 02 มีนาคม 2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
12,019
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
24.08

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

ณ วันที่ 05 มีนาคม 2567

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) 650,632,088 45.00
2. บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) 432,119,988 29.88
3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 16,134,345 1.12
4. บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด 14,885,000 1.03
5. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 9,318,980 0.64
6. น.ส. โอบวรุณ แย้มเอิบสิน 8,414,100 0.58
7. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 6,615,213 0.46
8. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 6,615,213 0.46
9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 4,483,006 0.31
10. นายวิณห์ ธนิตติราภรณ์ 4,383,000 0.30